fbpx

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE
versiune 05.2021

Prezentul document conține termenii și condițiile în baza cărora se vor desfășura relațiile comerciale între Companie și dumneavoastră, privind prestarea de servicii electronice prin accesarea website-ului / platformei noastre digitale precum și tranzacțiile comerciale realizate prin intermediul acesteia ori direct cu Compania.

COMPANIA

SPE Digital Wizard SRL

Sediul: Calea Plevnei, nr. 222, mansardă, camera 1, București – Sector 6, CP 060016

RegCom: J40/16503/2020, CUI: 43397045, AF: -

1. DEFINIȚII

Următorii termeni vor avea înţelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:

„Serviciile prestate pe cale electronică” - includ serviciile furnizate pe internet sau printr-o rețea electronică a căror natură determină prestarea lor automată, care implică intervenție umană minimă, și imposibil de realizat în absența tehnologiei informației;

„SLA" - prezentul document de furnizare servicii electronice încheiat între părti, care cuprinde prezentul înscris, precum și anexele contractuale: Evaluare Model Activitate Economică și Plan tarifar; Manual Administrare SPE Beneficiar;

„SPE” sau „Activitate Economică Simplă” - activitatea desfășurată de Beneficiar conform prevederilor legale aplicabile, care se încadreaza între modelele de activităti economice ce pot fi administrate digital în platforma xRM AiAll de la SPE Digital Wizzard SRL;

„Platforma xRM AiAll” – soluție informatică dezvolată de SPE Digital Wizard care asigură funcțiile suport în administrarea completă a unei activități economice simple prin digitalizare și automatizare sub forma unui pachet de fluxuri de lucru optimizate și conforme legal, adaptate la complexitatea și obiectivele activității economice simple;

"Servicii de suport administrare completă a unui SPE" - set de operațiuni standardizate, digitalizate și automatizate, prestate de către Furnizor la cererea și în interesul Beneficiarului, prin intermediul Platformei xRM AiAll, constând în:

(1) furnizarea unui model complet al activității economice sub forma unui set de fluxuri de lucru semnificative, simplificate, optimizate operational, eficiente fiscal și conforme legal;

(2) conducerea operațiunilor curente prin:

(a) controlul derularii operațiunilor: planificare derulare, monitorizare status, documentare derulare, verificare conformitate;

(b) evidență completă operațiuni derulate;

(c) raportare completa;

(d) suport dezvoltare continuă activitate economică;

(3) garanție bună execuție cu acoperirea riscurilor fiscale semnificative;

"Modelare" – descriere relevantă a componenetelor unei activități economice împărțite pe tip componență în: elemente, tranzacții, operațiuni, activități și parteneri, alocate pe problematici, clase de problematici și structurate pe fluxuri de lucru și faze de lucru, unde este cazul;

"Modelare completă" – descriere relevantă a componenetelor unei activități economice prin definirea caracteristicilor semnificative ale componenței descrise pentru toate cele 6 perspective relevante ale unei activități economice: operațional, juridic, financiar, fiscal, contabil și digital;

"Profil complet" – setul de valori ale caracteristicilor statice și dinamice semnificative ale unei activități economice la un moment dat, structurate pe componente, problematici și perspective. Astfel avem o descriere a entității prin profilului complet cu cele 6 perspective: (1) profil operațional, (2) profil juridic, (3) profil financiar, (4) profil fiscal, (5) profil contabil și (6) profil digital;

„Modificare model complet” – orice modificare de tip componență sau flux de lucru standard, cu impact asupra rezultatelor generate de model;

"Deranjament/defecțiune" – neregulă de ordin tehnic care afectează integral sau parțial continuitatea furnizării serviciilor electronice de către Platforma SPE Digital Wizard;

“Furnizor” – SC SPE Digital Wizard SRL,societate comercială specializată în furnizarea de “servicii suport în administrarea completă a unei activități economice” pentru clienți mici și foarte mici – entități economice simple, precum și orice salariat sau colaborator al său;

“Beneficiar” – persoană juridică sau fizică cu venituri independente, care desfășoară activități economice cu sau fară scop patrimonial, cu venituri anuale sub 1 milion de euro și cel mult un angajat, care se încadrează în categoria entităților economice simple și poate fi adminstrată complet cu ajutorul platformei xRM AiAll;

Titular” – reprezentantul legal al Beneficiarului, conform documentelor legale prezentate Furnizorului la data semnării prezentului document sau ulterior acesteia, ori de cate ori are loc o asemena modificare în cadrul entității juridice a Beneficiarului;

“Cont utilizator” - colecție de setări folosite de software-ul Furnizorului pentru a permite accesul Titularului Beneficiarului la Platforma SPE Digital Wizard pentru a accesa funcționalitățile Platformei de introducere de date, încărcare documente, vizualizare și access la rapoarte și/sau orice documente stocate în Platforma AiAll;

„Certificat de Conformitate” – documentul tip notificare emis de către Furnizor care atestă verificarea conformității derulării și documentării derulării operațiunilor activității economice simple a Beneficiarului în perioada revizuită și garantează buna execuție a serviciilor suport furnizate Beneficiarului cu respectarea prevederilor legale aplicabile la momentul emiterii sale;

"Intrerupere planificată" - reprezintă lucrări de întreținere, de rutină sau lucrări de modernizare, care pot afecta disponibilitatea Platformei xRM AiAll a Furnizorului;

"Notificare" – anunț scris transmis prin poșta electronică sau afișat pe orice alt suport electronic privind orice întrerupere planificată care va afecta disponibilitatea Platformei SPE Digital Wizard. Furnizorul va depune eforturi rezonabile pentru a-i transmite Beneficiarului înainte cu cel putin 1 zi lucrătoare o astfel de notificare;

"Parte" – oricare dintre părțile semnatare ale documentului, respectiv Beneficiarul sau Furnizorul;

"Plan tarifar/abonament" – structură de cost reprezentând ratele lunare aferente modelului de activitate economică simplă, așa cum sunt descrise în Evaluare Model Activitate Economică și Plan tarifar;

"Suport" - centrul de suport tehnic al Furnizorului, disponibil de Luni până Vineri, în intervalul orar 09.00 - 17.00 (GMT+2), telefonic +40-21-330.0454, la adresa de email helpdesk@spedigital.ro sau prin intermediul formularului Contact situat la adresa https://www.spedigital.ro/contact/;

"Utilizare normală" - utilizarea serviciilor, conform planului tarifar contractat, exclusiv în scopul pentru care au fost oferite de către Furnizor, în limitele capacităților și opțiunilor disponibile în cadrul sistemului, conform expertizei Furnizorului și know-how-ului acestuia.

2. Obligațiile Furnizorului

2.1 Furnizorul se obliga să pună la dispoziția Beneficiarului o parte din functionalitatile Platformei SPE Digital Wizard având în vedere activitatea economică identificată a Beneficiarului, după cum urmează:

(i) să acorde acces Titularului Beneficiarului la Contul/Conturile de Utilizator creat/create de acesta pe site-ul SPE Digital Wizard;

(ii) să pună la dispoziția Beneficiarului modelul de activitate economică simplă identificat sub forma unui pachet de fluxuri de lucru optimizate și conforme legal, adaptate la complexitatea și obiectivele activității economice simple a Beneficiarului ca parte a „Manualului de Administrare Completă SPE Beneficiar”;

(iii) să ofere controlul complet și în timp real operațiunilor derulate de Beneficiar pentru atingerea obiectivelor acestuia precum și controlul riscurilor acestei activități;

(iv) să efectueze o revizie trimestrială a conformității activității desfășurate de Beneficiar și să emită un Certificat de Conformitate, în cazul în care activitatea Beneficiarului răspunde exigențelor Platformei AiAll și cerințelor legale așa cum sunt definite în „Manualul de Administrare SPE Beneficiar”, versiunea în vigoare în perioada revizuită;

(v) pe perioada contractuală, să garanteze buna execuție a serviciilor prestate cu acoperirea riscurilor asociate unui control fiscal și să reprezinte și/sau să asiste Beneficiarul în fața autorităților fiscale atunci când un eventual control fiscal are în vedere activități ale Beneficiarului supervizate sau certificate pentru conformitate de către Furnizor;

(vi) să depună diligențele necesare pentru a furniza Serviciul în mod continuu, cu minimum de întreruperi, cu excepția unor întreruperi planificate precum și cu excepția faptului că anumite întârzieri sau alte disfuncționalități ale acestuia pot fi datorate unor cauze independente de voința și posibilitatea de intervenție a Furnizorului (furnizori de acces la rețeaua Internet, de energie electrica, etc.);

(vii) să remedieze eventualele defecțiuni reclamate, în scris, de Beneficiar, în cel mai scurt timp posibil, dacă reclamația este raportată și înregistrată la adresa de corespondență a Furnizorului. Formularea și înregistrarea reclamației nu suspendă obligația Beneficiarului de a plăti serviciul asupra căruia s-a angajat în temeiul prezentului document. Defecțiunile sunt considerate a fi reparate, în eventualitatea unei remedieri integrale sau parțiale, ori de câte ori se asigură furnizarea/continuitatea Serviciului. Orice reclamație cu privire la funcționarea Serviciului va fi trimisă la adresa de email helpdesk@spedigital.ro.

2.2 Platforma SPE Digital Wizard va monitoriza îndeplinirea obligațiilor Beneficiarului pentru conformitatea derulării și documentării justificative a operațiunilor economice desfășurate de acesta prin evidența în timp real a neconformităților în raport cu prezentul SLA și anexele contractuale. Prin intermediul Platformei, Beneficiarul va fi notificat în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a unei cerințe precum și asupra riscului aferent, respectiv pierderea garanției de bună execuție în cazul în care respectiva neconformitate nu este îndeplinită în termenul acordat.

2.3. Furnizorul nu are dreptul să modifice conținutul de tip text sau foto adăugat de către Beneficiar în contul sau. Ori de câte ori Furnizorul constată că documentele încărcate de Beneficiar nu sunt complete sau sunt necorespunzătoare va notifica Beneficiarul în vederea re-încărcării acestora pe Platforma.

2.4. Folosirea Serviciilor se efectuează numai de către Beneficiar pe proprie răspundere. Serviciile sunt furnizate ca atare, iar Furnizorul oferă garanția de bună execuție a serviciilor suport a activității economice simple pe perioada contractuală în condițiile în care Beneficiarul respectă și raspunde tuturor cerințelor Furnizorului definite în Manualul de Administrare completă SPE Beneficiar în vigoare și în temeiul prevederilor legale aplicabile.

2.5. Furnizorul nu pretinde, nu își arogă și nu deține drepturi de proprietate intelectuală aferente conținutului folosit/încărcat de către Beneficiar în cadrul Serviciilor. Toate aceste materialele și informațiile se află în proprietatea Beneficiarului, care este unicul răspunzător pentru conținutul acestora împotriva oricărei revendicări și pretenții pe care un terț (inclusiv autorități ale statului) ar putea să o aibă față de Furnizor cu privire la conținutului folosit/încărcat de către Beneficiar în cadrul Serviciilor. Totodată Furnizorul are un drept de regres față de Beneficiar pentru orice eventuale prejudicii suferite de către Furnizor în legătură cu orice revendicare și/sau pretenție a oricărui terț.

2.6. Ulterior încetării prezentului document, Furnizorul își rezervă dreptul de a dezactiva sau șterge definitiv, integral, conținutul introdus în Platformă după predarea către Beneficiar a ultimei copii de siguranță a bazei de date și a arhivei cu documentele încărcate în platforma. Copiile de siguranță nu vor fi mai vechi de 24 h de la data suspendării serviciului conform prevederilor prezentului document.

3. Obligațiile Beneficiarului

3.1 Beneficiarul se obligă să respecte termenii și condițiile de folosire a Serviciilor electronice puse la dispoziție pe Platforma AiAll a SPE Digital Wizard și să nu folosească Serviciile contrar practicilor în domeniu sau legislației în vigoare, ori să folosească metode de lucru care direct sau indirect afectează sau încalcă drepturile și interesele Furnizorului, parternerilor sau oricăror alte terțe persoane.

3.2. Beneficiarul declară că înțelege și garantează că persoana împuternicită să folosească contul/conturile de Utilizator este Titularul sau alte persoane ce reprezintă în mod legal Beneficiarul sau împuternicite de Titular, iar orice acțiune efectuată de acestea în contul/conturile de Utilizator angajează legal Beneficiarul.

3.3. Beneficiarul confirmă și înțelege că prezentul document intră în vigoare și își va produce efectele juridice după ce remunerația de instalare și prima rată lunară sunt vizibile în contul bancar al Furnizorului. Neplata de către Beneficiar a oricărei rate lunare datorată de Beneficiar în contul Furnizorului la termenul menționat determină încetarea prezentului document fară nicio o altă notificare și/sau înștiințare prealabilă sau intervenția vreunei instanțe de judecată.

3.4. Beneficiarul se obligă să își asume responsabilitatea privind păstrarea în condiții de securitate a numelui de utilizator, parolelor și a altor informații confidențiale. Dacă există orice suspiciune că aceste informații sunt compromise, Beneficiarul trebuie să solicite modificarea datelor de autentificare contactand, în scris, în acest scop, serviciul de suport tehnic la adresa de corespondență electronică a Furnizorului helpdesk@spedigital.ro sau prin intermediul formularului de contact situat la adresa https://www.spedigital.ro/contact/.

3.5. Beneficiarul se obligă să înregistreze și să documenteze în Platformă operațiunile efectuate de entitatea sa conform modelului solicitat de Platformă și să răspundă oricăror atenționări și/sau notificări adresate de Furnizor. În cazul în care Beneficiarul nu se conformează solicitărilor Furnizorului în termenul acordat, Beneficiarul va pierde garanția de bună execuție iar Furnizorul nu va mai emite Certificate de Conformitate.

3.6. Prin înregistrarea documentelor în Platformă, Beneficiarul susține și garantează că:

v este titularul/proprietarul materialului înregistrat sau este titularul unei autorizări ori a obținut consimțământul sau permisiunea de a utiliza materialul respectiv în orice fel și astfel poate să dispună de acesta prin includerea, reproducerea, distribuirea lui pe Platformă;

v documentele justificative aparțin entității sale, iar informațiile incluse sunt adevărate și complete.

3.7. Beneficiarul declară și garantează prin prezentul că are și va menține toate permisele, autorizațiile, licențele, avizele aplicabile, etc. incluzând orice modificări care pot fi necesare pentru a-și desfășura activitatea sa în conformitate cu prezentul document. Beneficiarul este singurul răspunzător în fața organelor de control competente de obținerea acestor permise, autorizații, licențe, avize precum și pentru toate consecințele ce decurg din desfășurarea activității Beneficiarului fară a avea aceste permise, autorizații, licențe, avize.

4. Modificarea termenilor și condițiilor de utilizare a Serviciilor

4.1 Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul și/sau interfața Platformei, fară notificarea prealabilă a Beneficiarului sau persoanelor care le utilizează, însă vă comunica de îndată aceste modificări Beneficiarului. Orice noi funcționalități, instrumente, facilitați sau restricții care sunt dezvoltate și aplicate pentru îmbunătățirea Serviciilor, fac de asemenea obiectul prezentului document.

4.2 Utilizarea Platformei constituie un acord direct, deplin și necondiționat de respectare a prezentului document precum și a oricăror modificări ulterioare ale acestuia, cu toate efectele și consecințele ce decurg din acesta.

5. Anularea și ștergerea Contului/Conturilor de Utilizator

5.1 Utilizatorii își pot anula oricând Contul/Conturile de Utilizator, această anulare echivalând cu denunțarea unilaterală a prezentului document și pierderea garanției de bună execuție oferită de Furnizor.

5.2 Furnizorul va anula și șterge orice Cont de Utilizator ca urmare a încetării prezentului document pentru neplata ratei lunare de către Beneficiar.

6. Confidențialitatea informațiilor

6.1. Fiecare parte va asigura confidențialitatea tuturor informațiilor (incusiv termenii și condițiile prezentului document) și a documentației, inclusiv, dar fară a se limita la, informațiile referitoare la activitatea comercială sau secrete de comerț ori profesionale, procese, know-how, etc. sau metode folosite de cealaltă parte în desfășurarea activității, obținute de la cealaltă parte în urma sau în legătură cu prezentul document. Pentru a proteja drepturile și interesele celeilalte părți din prezentul document, o parte poate dezvălui doar acele informații confidențiale referitoare la cealaltă parte care sunt solicitate de personalul propriu autorizat sau cel al societăților autorizate în scopul realizării prezentului document ori autorităților, la cerere, ori prin efectul legii.

6.2. Fiecare dintre părți consimte: că nu va folosi nicio informație confidențială referitoare la cealaltă parte în niciun alt scop decât pentru îndeplinirea unei obligații a sa rezultată din prezentul document sau pentru exercitarea unor drepturi născute din prezentul document; că nu va copia și nu va dezvălui nicio informație confidențială unei terțe parti fară consimțământul scris al reprezentantului autorizat al celeilalte parti. Cu toate acestea, ambele părți au voie să dezvăluie informații referitoare la prezentul document reprezentanților autorizați ai societăților asociate, inclusiv celor care le oferă acestora asistență în privința prezentului document, sub rezerva asumării obligațiilor de confidențialitate corespunzătoare.

6.3. Prevederile prezentului capitol nu se aplică informațiilor confidențiale în privința cărora destinatarul poate demonstra, în favoarea parții care a făcut dezvăluirea, că: (i) la data dezvăluirii erau deja cunoscute destinatarului (fară a avea obligația de a păstra confidențialitatea asupra acestora); (ii) după data dezvăluirii sunt obținute legal de destinatar acționând cu bună credință de la o terță parte independentă care nu se află sub rezerva niciunei obligații de a pastra confidențialitatea asupra respectivei informații confidențiale; (iii) la momentul dezvăluirii erau în totalitate sau fuseseră aduse la cunoștință publicului prin alte metode decât prin neglijența destinatarului sau încălcarea restricțiilor prevăzute în prezentul document sau în anexele contractuale; (iv) se solicită dezvăluirea lor prin lege, prin acțiuni în instanță, de organe sau instituții guvernamentale sau de alte autorități de reglementare; (v) s-a acordat un consimțământ scris pentru dezvăluire.

7. Limitarea răspunderii

7.1. Părțile sunt de acord ca informațiile și serviciile reglementate prin acest document să fie furnizate "așa cum sunt", fară nicio garanție de orice fel, cu excepția garanției de buna execuție oferita de Furnizor prin emitrea Certificatelor de Conformitate.

7.2. În afara situațiilor acoperite de garanția de bună execuție, Furnizorul sau colaboratorii acestuia nu își asumă în niciun caz responsabilitatea pentru pierderi de ordin financiar sau comercial, și pentru nicio pierdere indirectă sau pe cale de consecință pe care o poate suferi Beneficiarul. Acestea includ orice pierderi de profit (indiferent dacă sunt suferite direct sau indirect), orice pierdere de patrimoniu sau privind reputația firmei, sau orice pierdere de date suferită.

7.3. Prin prezentul document privind Termenii și Condițiile Generale, părțile înțeleg și sunt de acord cu divizarea responsabilității în ceea ce privește activitățile ce fac obiectul prezentului document, conform”Manualul de Administrare completă a SPE Beneficiar”.

8. Drepturile asupra proprietății intelectuale

8.1 Sub rezerva restricțiilor și termenilor prezentați în prezentul document, Furnizorul acordă Beneficiarului pe perioada de valabilitate a prezentului document un drept de utilizare ne-transferabil al Platformei AiAll conform prevederilor prezentului document numai și în măsura în care este necesar pentru utilizarea Serviciilor furnizate în baza acestuia.

8.2. La momentul încetării prezentului document, modelul complet al activității economice a Beneficiarului poate poate fi utilizat de Beneficiar, fară acordul Furnizorului, fară a mai beneficia de suport în actualizarea acestuia.

8.3. Toate drepturile de proprietate intelectuală pentru orice software, patente, echipamente sau alte materiale inclusiv documentația, orice raport, opinie fiscală, etc. furnizate Beneficiarului în baza sau în legătură cu prezentul document, sunt și vor rămâne proprietatea Furnizorului și/sau partenerilor sai, după caz.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

9.1. Furnizorul și Beneficiarul vor rămâne operatori de date separați în ceea ce privește orice fel de date cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentului document.

9.2. Părțile se obligă să prelucreze datele cu caracter personal obținute în virtutea executării prezentului document cu respectarea principiilor prevăzute de legislația în materie de protecția datelor (principiul legalității, echității, transparenței, exactității, responsabilității, limitării legate de scop și de stocare). În sensul dispozițiilor prezentului document, datele care fac obiectul prelucrării se pot referi la: nume, prenume, funcție, adresă de e-mail, număr de telefon.

9.3. Scopul prelucrării datelor este reprezentat de executarea dispozițiilor prezentului document. Prelucrarea nu poate fi extinsă la alte scopuri, cu excepția cazului în care Părțile convin în mod expres sau există o obligație legală care dă dreptul Părții să prelucreze datele.

9.4. Beneficiarul se obligă să obțină acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal a tututor persoanelor participante la acțiunile ce au sau pot avea legătura cu executarea prezentului document, inclusiv pentru transmiterea acestor date cu caracter personal către Furnizor.

9.5. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal. Fiecare dintre acestea garantează că accesul la datele care fac obiectul prelucrării vă fi permis doar angajaților responsabili de respectiva relație contractuală.

9.6. Fiecare dintre Părți se obligă să implementeze măsuri rezonabile de siguranță fizică, tehnică și administrativă astfel încât să preîntâmpine incidente ca pierderea, folosirea inadecvată, accesul neautorizat, dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. În eventualitatea unui incident privind protecția datelor, fiecare dintre Părți trebuie să notifice celeilalte acest lucru în termen de 24 de ore.

9.7. Oricare dintre Părți se obligă să nu comunice datele personale transmise de cealaltă Parte către orice terț cu următoarele excepții (i) există temei legal sau (ii) există temei contractual și Partea și-a exprimat acordul. Orice comunicare în sensul celor reglementate de prezentul articol se va face la adresele de comunicare specificate în prezentul document.

9.8. La încetarea relației contractuale Părțile se obligă să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care:

(i) o obligație legală impune prelucrarea în continuare sau

(ii) exercitarea unor drepturi în instanță și/sau în fața autorităților statului cu atribuții de control, situații în care Părțile vor fi ținute în continuare la respectarea confidențialității.

10. Comunicări

10.1. Orice comunicare ce urmează a fi efectuată în legătură cu aspectele reglementate prin acest document va fi trimisă folosindu-se datele de identificare cuprinse în prezentul document sau în cazul unor modificări, datele actualizate din contul Beneficiarului.

10.2. Beneficiarul acceptă și este de acord să primească prin poștă sau poșta electronică comunicări sau alte mesaje tehnice, comerciale sau de natură informativă din partea Furnizorului.

10.3. Toate notificările și corespondența vor fi făcute în scris și transmise prin poștă sau poșta electronică.

11. Forța majoră

11.1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii, cu cerința notificării partenerului contractual.

11.2. Orice eveniment independent de voința parților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea prezentului document și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile contractuale, vă fi considerat caz de forță majoră.

11.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor și întinderii posibile a forței majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariție. Data de referință este data ștampilei poștei de expediere. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei în maximum 5 (cinci) zile de la încetare. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 3 luni, fiecare partener contractual poate renunța la executarea prezentului document pe mai departe. În acest caz, niciuna din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

12. Dispoziții finale

12.1. Prezentul document va putea fi completat, interpretat sau modificat doar prin act adițional acceptat de reprezentanții legali ai ambelor părți.

12.2. Orice renunțare la orice drept sau remediu în baza prezentului document trebuie să fie făcută în scris. Cu excepția cazului în care se stipulează în mod expres altfel, orice renunțare vă fi efectivă numai în cazul și scopul pentru care este dată.

12.3. Fiecare dintre prevederile prezentului document este independentă, în consecință, dacă orice astfel de prevedere este sau devine nulă sau nu poate fi pusă în executare în orice privință potrivit legii, aceasta nu va afecta valabilitatea sau punerea în executare a celorlalte prevederi ale documentului, iar părțile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a negocia cu buna-credință în vederea înlocuirii acesteia cu una sau mai multe prevederi satisfăcătoare pentru orice autoritate competentă în materie.

12.4. Prezentul document este guvernat de legea română. Părțile convin prin prezentul document că drepturile și obligațiile acestora, precum și interpretarea și executarea clauzelor acestuia să fie guvernate de prevederile legii române în vigoare.

12.5. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest document, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa de instanțele de judecată compentente din București, Romania.

12.6. Prezentul document împreună cu anexele contractuale: Model activitate economică simplă și Matricea Responsabilităților reprezintă voință parților și orice altă înțelegere verbală precedentă acestui document devine nulă.

12.7. În conformitate cu dispozițiile art. 1.203 din Codul Civil, la încheierea prezentului document, Beneficiarul declară că acceptă în mod expres următoarele clauze din prezentul document: caluze privind limitarea răspunderii; durata acestuia; drepturile de proprietate intelectuală; încetarea acestuia;, legea aplicabilă; competența instanțelor judecătorești.

Valid de la data: 01.05.2021

Scroll to Top
Scroll to Top